string(4) "page"

Política de Privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.1. De conformitat amb els articles 13 i 14 del RGPD, se us facilita la informació següent: RESPONSABLE: SHEDIR MALLORCA, S.L. CIF: B57717738 Domicili: C/ CALA BONA Nº 19, 07009, PALMA DE MALLORCA, BALEARES. Adreça electrònica: management@filsuites.com. Telèfon: 971 713 561. FINALITAT: A SHEDIR MALLORCA, S.L. tractam la informació que ens facilitau a fi de prestar els serveis i/o vendre els productes que hàgiu contractat a través del nostre web i gestionar la tramesa d’informació i prospecció comercials. A fi de poder-vos oferir serveis d’acord amb els vostres interessos, elaborarem un perfil comercial, a partir de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades partint del perfil esmentat. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantengui la relació comercial i no sol·liciteu la supressió de les dades, durant un termini de 5 anys a partir de la darrera contractació i/o compra que hàgiu fet. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciteu el cessament de l’activitat. LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució del contracte mitjançant la compra del producte i/o servei, de conformitat amb el Codi de comerç i el Codi civil. És aplicable la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació, concretament els articles 20 i 21, per a la tramesa d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Hi ha l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal; si no es faciliten, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar la tramesa d’informació comercial. DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, tret d’obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a altres països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació de si a SHEDIR MALLORCA, S.L. tractam dades personals que la concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Teniu dret a presentar una reclamació davant

l’autoritat de control: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es). Procedència: l’interessat mateix.

1.2. L’usuari accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació pel web, o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com les derivades d’una possible relació contractual, al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc del web en el qual se sol·licitin les dades esmentades, l’usuari serà informat, ja sigui mitjançant un enllaç, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes al formulari mateix, del caràcter obligatori o no obligatori de la recollida de les dades. A tot usuari que decideix registrar-se en el web de la nostra entitat, li sol·licitam les dades necessàries per a la finalitat a la qual està destinada l’entitat, que no és altra que la prestació dels serveis de la Entitat.

1.3. L’usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en RGPD i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació i oposició, sempre que resulti pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos assenyalats. Els drets referits els podrà exercir cada usuari a través d’un formulari de sol·licitud de cancel·lació que ens sol·licitarà per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada la podrà enviar per correu postal a l’adreça següent: SHEDIR MALLORCA, S.L., amb domicili al C/ CALA BONA Nº 19, 07009, PALMA DE MALLORCA, BALEARES. En ambdós casos adjuntarà una fotocòpia del seu DNI.

1.4. La SHEDIR MALLORCA, S.L. informa que si un USUARI vol registrar-se en el web, se li demanarà tota una sèrie de dades d’emplenament obligatori, tal com ja hem comentat anteriorment, per la qual cosa si no aporta/emplena les dades esmentades, no es produirà l’alta en el web de la SHEDIR MALLORCA, S.L.. Serà obligació de tots els usuaris garantir que la informació que aportin sigui exacta i que estigui actualitzada.

1.5. L’usuari i/o usuari web accepta expressament que les seves dades de caràcter personal siguin utilitzades per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, acceptant expressament la recepció de butlletins informatius; les seves dades només seran utilitzades per gestionar la tramesa d’aquest butlletí.

1.6. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. Això no obstant, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en poder seu o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades als fitxers titularitat de la SHEDIR MALLORCA, S.L., fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través del web de l’entitat, exclusivament amb les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.